Nagradna igra

Na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću ("Službeni glasnik RS", broj 152/20), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre ("Službeni glasnik RS", broj 152/20) i Odluke generalnog direktora KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA BAMBI A.D. POŽAREVAC broj 2/774 od 07.09.2022. godine, ul. Đure Đakovića bb, dana 07.09.2022. godine, doneta su:

 PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Osećaj koji nas spaja i nagrade osvaja!”

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi i uslugama pod nazivom “Osećaj koji nas spaja i nagrade osvaja!” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Dobitni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama.

  1. PODACI O PRIREĐIVAČU

KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA BAMBI A.D. POŽAREVAC

Đure Đakovića bb

matični broj: 07162936, pib: 100436827

  1. NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANjU IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

Dana 07.09.2022. godine, doneta je odluka generalnog direktora broj 2/774 kojom privredno društvo KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA BAMBI A.D. POŽAREVAC organizuje veliku PLAZMA nagradnu igru pod nazivom “Osećaj koji nas spaja i nagrade osvaja!”.

III. NAZIV, VREME TRAJANjA I TERITORIJA NA KOJOJ SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA

Organizuje se nagradna igra u robi i uslugama.

Naziv nagradne igre je “Osećaj koji nas spaja i nagrade osvaja!”.

Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 01. novembra 2022. godine do 06. decembra 2022. godine.

Nagradna igra se organizuje u cilju promocije PLAZMA proizvoda iz KOCKA i STIKSI proizvodnog asortimana Priređivača.

  1. USLOVI ZA UČESTVOVANjE U NAGRADNOJ IGRI

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod Priređivača, u privrednom društvu KREATIVA UNLIMITED DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) , ul. Ušće BB, matični broj: 20435917 i u privrednom društvu OneClick Solutions društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Vračar, ul. Sime Igumanova br. 2-4, matični broj: 20811161, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica, poštujući privatnost i zaštitu podataka učesnika.

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

  1. OPIS NAGRADNE IGRE

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koja tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) ostvare kupovinu bilo koja dva „PLAZMA KOCKA“ ili „PLAZMA STIKSI“ proizvoda, a što mora biti evidentirano na jednom fiskalnom računu.

“PLAZMA” proizvodi čija kupovina u minimalnoj količini od dva komada, kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri su:

Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa, tzv. Brojač računa. Račun je potrebno sačuvati za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do primopredaje nagrade, s obzirom da je dobitnik nagrade dužan da na zahtev Priređivača pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. Brojač računa, a kao dokaz o izvršenoj kupovini na zahtev Organizatora. Pored ovoga, potencijalni dobitnik nagrade dužan je da dostavi fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini na mail adresu info@plazmanagradnaigra.rs.

Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 5544.

SMS poruka se sastoji iz cifara, slova i karaktera koje čine redni broj fiskalnog računa, tzv. Brojač računa, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine.

(Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa Brojačem računa 123/456AB, onda šalje SMS na broj 5544 sa tekstom: 123/456AB)

Broj 5544 biće dostupan za slanje SMS poruka počev od 01. novembra 2022. godine u 00:01 časova do 05. decembra 2022. godine u 23:59 časova.

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, A1 i Yettel mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Yettel mobilne mreže: 3,99 rsd sa PDV-om i za korisnike A1 mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om). Ukoliko tokom trajanja nagradne igre dođe do izmene tarife za standardni SMS onda će se isti tarifirati po toj izmenjenoj ceni. Priređivač ne odgovara u slučaju da dođe do ovakve izmene.

Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS prijava, ali sa različitim fiskalnim računima. Jednom prijavom (jednim brojem fiskalnog računa) lice može biti dobitnik samo jedne nagrade. U slučaju da fiskalni račun s istim brojem (sa istog fiskalnog isečka) bude ponovo poslat od strane istog ili drugog lica (sa istog ili drugog mobilnog telefona), ta će prijava biti proglašena nevažećom.

U slučaju da 2 ista broja računa budu poslata, u obzir se uzima broj koji je ranije poslat.

Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade. 

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs ili putem poziva Call centra na broj 0800/040403 svakog radnog dana tokom perioda trajanja nagradne igre u periodu od 09 do 17 časova.

  1. IZNOS DOBITNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA

TABELA 1. NAGRADNI FOND U RSD

NAZIV NAGRADE

Ukupan broj nagrada

CENA RSD komad

CENA / total neto (RSD)

Cena / total bruto sa PDV-om RSD

NEDELjNA

nagrada

SPA vikend za dve osobe

5

58.675,00 RSD ne iskazuje se PDV

293.375,00 RSD ne iskazuje se PDV

293.375,00 RSD ne iskazuje se PDV

NEDELjNA

nagrada

Apple iPhone 13

5

104,491.67 RSD bez PDV-a

522.458,35 RSD bez PDV-a

626.950,02 RSD sa PDV-om

NEDELjNA

nagrada

Costa Coffee paket

5

11.990,00 RSD bez PDV-a

59.950,00 RSD bez PDV-a

71.940,00 RSD sa PDV-om

GLAVNA nagrada

Automobil BMW-MINI Cooper S

1

4.104.512,22 RSD bez PDV-a

4.104.512,22 RSD bez PDV-a

4.925.414,66 RSD sa PDV-om

NAGRADE UKUPNO RSD

5.917.679,68 RSD sa PDV-om

Vrednost nagradnog fonda u delu koji je izražen u evrima je 37.476,67 EUR, a ista je iskazana u dinarskoj protivvrednosti u odnosu na EUR po srednjem kursu NBS na dan donošenja pravila tj. 07.09.2022. godine koji iznosi 117,35 RSD za 1 EUR.

Dobitni fond čine roba i usluge.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više ili manje nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

Dobitni fond se sastoji od sledećih nagrada:

Vaučer turističke agencije „KONTIKI“ mora se najkasnije do 06. juna 2023. godine, iskoristiti za rezervaciju aranžmana i to u bilo kojoj „KONTIKI“ poslovnici na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko je cena rezervisanog aranžmana niža od vrednosti vaučera dobitnik nema pravo na povraćaj razlike, ali zato istim vaučerom može platiti još jedan ili više aranžmana agencije „KONTIKI“ uz obavezu da rezervaciju izvrši istovremeno. U slučaju da je cena izabranog aranžmana viša od naznačenog iznosa na vaučeru, dobitnik može da doplati razliku.

VII. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANjA, ODNOSNO UTVRĐIVANjA DOBITAKA

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

IZVLAČENjE GLAVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu bilo koja dva „PLAZMA KOCKA“ ili „PLAZMA STIKSI“ proizvoda i budu poslali SMS poruku na broj 5544 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno 06.12.2022. godine u 14:00 časova (učestvuju lica koja su poslala SMS poruku na broj 5544 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 01. novembra 2022. godine u 00:01 časova do 05. decembra 2022. godine u 23.59 časova)

Biće izvučeno ukupno 1 dobitnik glavne nagrade.

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

Objavljivanje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Priređivač će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

IZVLAČENjE NEDELjNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu bilo koja dva „PLAZMA KOCKA“ ili „PLAZMA STIKSI“ proizvoda i budu poslali SMS poruku na broj 5544 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno:

Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELjNE nagrade više puta.

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

Biće izvučeno ukupno 15 dobitnika NEDELjNE nagrade.

Objavljivanje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Priređivač će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučeno po deset rezervnih dobitnika za GLAVNU nagradu i po petnaest rezervnih dobitnika za svaku NEDELjNU nagradu.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Svaki sledeći rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prethodno izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prethodno izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

VIII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENjA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime i adresu, te naziv i vrednost nagrade dobitnika.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:

  1. NAČIN OBJAVLjIVANjA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Priređivač će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

  1. OBAVEŠTAVANjE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA I DODELA NAGRADA

Validacija dobitnika NEDELjNE nagrade biće izvršena svakog utorka tokom trajanja nagradne igre u periodu od 8 do 20 časova, kada će svim potencijalnim dobitnicima koji su izvučeni biti automatski poslata unapred definisana SMS bulk poruka sa obaveštenjem da su potencijalni dobitnici jedne od nagrada i da je potrebno da pošalju fotografiju računa na e-mail adresu info@plazmanagradnaigra.rs.

Validacija dobitnika GLAVNE nagrade biće izvršena odmah nakon izvlačenja od 06.12.2022. godine, kada će potencijalnom dobitniku koji je izvučen biti automatski poslata unapred definisana SMS bulk poruka sa obaveštenjem da je potencijalni dobitnik jedne od nagrada i da je potrebno da pošalje fotografiju računa na e-mail adresu info@plazmanagradnaigra.rs.

Potencijalni dobitnici treba da se jave sa traženim podacima u roku od 48 sati. U suprotnom gube pravo na nagradu koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku ukoliko ispunjava uslove nagradne igre.

Operateri će proverom pristiglih podataka potencijalnih dobitnika ustanoviti da li dostavljeni podaci ispunjavaju sve uslove za učestvovanje u nagradnoj igri, a to su: sačuvan fiskalni račun čiji Brojač računa je potencijalni dobitnik prijavio putem SMS poruke, da je fiskalni račun izdat u periodu od 01.11.2022. godine u 00:01 časova do 05.12.2022. godine u 23:59 časova, a sve kako je u daljem tekstu Pravila navedeno, kao i da se na fiskalnom računu nalaze bilo koja dva „PLAZMA KOCKA“ ili „PLAZMA STIKSI“ proizvoda. Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni, dobitnik nema pravo na nagradu i on istu više ne može potraživati od Priređivača.

Operateri kontakt centra će u i ovom slučaju kao potencijalnog dobitnika pozvati prvog rezervnog dobitnika koji je izvučen prilikom izvlačenja nagrada. Ukoliko ni rezervni dobitnik ne ispuni uslove za dobijanje nagrade, Operater će kontaktirati sledećeg rezervnog dobitnika. Ukoliko i sledeći dobitnik ne ispuni uslove, pristupiće se kontaktiranju ostalih rezervnih dobitnika sve dok se ne kontaktira dobitnik koji ispunjava sve potrebne uslove. U slučaju da nijedan rezervni dobitnik ne ispunjava uslove učešća u nagradnoj igri, Priređivač zadržava pravo da ne dodeli nagradu i ista će ostati neraspoređena.

Nakon utvrđivanja finalnih dobitnika, Operateri kontakt centra Priređivača će telefonom obavestiti dobitnike koji imaju sve ispunjene uslove za učestvovanje u nagradnoj igri da su i osvojili nagrade.

Dobitnik nagrade je osoba koju, nakon provere tačnosti podataka, kontaktira Operater i javi se na broj mobilnog telefona koji je izvučen, a koja dostavi sve tražene podatke na navedenu e-mail adresu.

Tom prilikom dobitnik treba da ostavi sledeće podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, grad i opštinu, i pritom ne mora biti registrovani vlasnik broja mobilnog telefona sa kojeg je poslata SMS poruka.

Priređivač će dobitnicima NEDELjNIH nagrada iste dostaviti putem kurirske službe po svom izboru na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) i to najkasnije do 31.12.2022. godine.

Priređivač će GLAVNU nagradu dobitniku dodeliti najkasnije do 31.12.2022. godine. Ukoliko odluči Priređivač će GLAVNU nagradu dobitniku dodeliti na svečasnosti koju će specijalno organizovati za tu priliku. Mesto i vreme održavanja svečanosti dobitniku će biti saopšteni prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi. U suprotnom, dobitnik će prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi biti obavešten i o načinu preuzimanja iste. Troškove nastale u vezi preuzimanja GLAVNE nagrade snosi isključivo dobitnik.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem (overenim od strane javnog beležnika), potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Osvojene nagrade nisu prenosive i dobitnici kod priređivača ih ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu Priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika do 31.12.2022. godine, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača.

  1. NAČIN OBAVEŠTAVANjA UČESNIKA O PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije i na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs najmanje 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre i o tome će priređivač obavestiti Upravu za igre na sreću u roku od tri dana od dana objavljivanja.

Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.

XII POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANjA NAGRADNE IGRE

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji Republike Srbije ili delu teritorije, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje nagradne igre i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

Priređivač se obavezuje da o svakom eventualnom prekidu ili otkazivanju nagradne igre blagovremeno obavesti javnost u dnevnom listu u kojem su Pravila nagradne igre i objavljena. Priređivač ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida nagradne igre u smislu ovog člana.

XIII ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati zakonskih i podzakonskih akata i ovih Pravila.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu VI, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

Priređivač se obavezuje da u priređivanju nagradne igre obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti.

XIV OBRADA I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnik izjavljuje da prihvata obradu svojih podataka o ličnosti datih za potrebe učešća odnosno osvajanja nagrada u nagradnoj igri .

Bez izričite saglasnosti dobitnika, Priređivač neće objavljivati lične podatke dobitnika koji bi omogućili otkrivanje njihovog identiteta javnosti (prezime i druge lične podatke, osim imena i mesta).

Učesnici se obaveštavaju:

Smatra se da je Učesnik slanjem SMS poruke radi prijavljivanja za učešće pročitao Pravila nagradne igre, da je sa njima saglasan i da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

Učesnici imaju pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da od Priređivača zahtevaju kopiju podataka koji se na njih odnose, odnosno da izvrše uvid u obrađivane podatke.

Učesnici imaju pravo da od Priređivača zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Priređivač ne snosi odgovornost za greške u podacima, niti za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.

Svaki učesnik ima pravo zahtevati informacije o obradi njegovih ličnih podataka, koje vrste podataka se obrađuju, u koje svrhe, ko je izvor podataka i da li se podaci ustupaju nekom trećem licu, da li se vrši automatizovana obrada podataka, koja su prava svakog učesnika podovom zaštite podataka o ličnosti. Takođe, svaki učesnik može zatražiti pristup svojim ličnim podacima.

Svaki učesnik može zatražiti ispravku svojih ličnih podataka ukoliko su promenjeni, netačni ili nepotpuni odnosno povući već datu saglasnost za obradu podataka o ličnosti.

Učesnici mogu zahtevati brisanje svojih ličnih podataka (I) ukoliko smatraju da nisu potrebni za određenu svrhu obrade podataka, (II) ukoliko su povukli saglasnost za obradu podataka, zasnovanu isključivo na takvoj saglasnosti, (III) ukoliko su podneli prigovor na obradu podataka o ličnosti, (IV) ukoliko je obrada ličnih podataka nezakonita, (V) ukoliko lični podaci moraju biti izbrisani kako bi se pridržavali zakonskih obaveza Rukovaoca. Rukovalac se obavezuje da preduzme razumne korake radi obaveštavanja drugih subjekata o takvom brisanju.

Učesnici mogu zahtevati ograničenje obrade (I) u slučaju da se osporava tačnost njihovih ličnih podataka kako bi Rukovalac bio u mogućnosti da proveri takvu tačnost, (II) u slučaju da samo žele ograničiti obradu svojih ličnih podataka, a ne i brisati ih uprkos činjenici da je obrada nezakonita, (III) u slučaju da žele da Rukovalac podataka zadrži njihove lične podatke, jer su potrebni radi zaštite od eventualnih pravnih zahteva trećih lica (IV) ako se protive obradi, a rukovalac utvrđuje da li ima legitimne osnove za takvu obradu koja može biti pretežnija u odnosu na njihova prava (V) ako se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Rukovaoca.

Svaki učesnik ima pravo, da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu podataka o ličnosti, odnosno da se usprotivi obradi ličnih podataka prikupljenih radi marketinških aktivnosti usmerenih ka učesniku, kao i da zatraži ograničenje obrade u drugim slučajevima. U tom slučaju, biće dovoljno da kontaktiraju Priređivača nagradne igre preko e-mail adrese dataprotectionoffice@bambi.rs.

Podatke o ličnosti Učesnika će u ime Priređivača, kao Rukovaoca, obrađivati KREATIVA UNLIMITED DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) , ul. Ušće BB, matični broj: 20435917, PIB 105695625, kao Obrađivač podataka o ličnosti, i koja pruža usluge Priređivaču u realizaciji nagradne igre, na bazi ugovora koji je zaključen između Priređivača i KREATIVA UNLIMITED DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD).

XV ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

XVI POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, uz obavezu dobitnika da na zahtev Priređivača dostavi sve lične podatke neophodne za podnošenje poreske prijave.

XVII TROŠKOVI PRIREĐIVANjA NAGRADNE IGRE

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

XVIII OSTALE OBAVEZE PRIREĐIVAČA

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 30 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre sa podacima o:

- fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;

- dobitnicima.

XIX NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

U slučaju spora nadležan je nadležan sud u Beogradu.

XX ZAVRŠNE ODREDBE

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.

u Požarevcu, dana 07.09.2022.godine

za KONCERN BAMBI A.D. POŽAREVAC

__________________________________

Dragan Stajković, generalni direktor